M-VZV školení  - PROFI LOGISTICS WITH FORKLIFT

KVALITNÍM ŠKOLENÍM ZAMĚSTNANCŮ DOSÁHNETE KONKURENČNÍCH  VÝHOD

/ŠKOLENÍ NEMUSÍ NUTNĚ ZNAMENAT POUZE SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PŘEDPISŮ/

  • DŮKLADNĚ PROŠKOLENÝ ZAMĚSTNANEC                     =                 BEZPEČNOST + EFEKTIVITA + RYCHLOST MANIPULACE + MÉNĚ ŠKOD NA TECHNICE

  • DŮKLADNĚ PROŠKOLENÝ ZAMĚSTNAVATEL                  =                 EFEKTIVNÍ KONTROLA A ŘÍZENÍ MANIPULACÍ VE FIRMĚ  

  • DŮKLADNĚ PROVEDENÁ REVIZE A KONTROLA              =                 VČASNÉ ZJIŠTĚNÍ ZÁVADY, SNÍŽENÍ NÁKLADŮ A CELKOVÉ DOBY OPRAVY   

  • DŮKLADNÁ KONTROLA MANIPULAČNÍCH PROCESŮ    =             KOMPLEXNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI LOGISTICKÝCH PROCESŮ  PŘINÁŠÍ POŽADOVANÉ BENEFITY                

     M-VZV školení působí v oblasti logistiky a provádí školení obsluh manipulačních motorových vozíků (řidičů VZV), školení jeřábníků, vazačů, signalistů, revize vyhrazených technických zařízení zdvihacích nad 5000 kg, kontrolu manipulačních a zdvihacích prostředků,  externí správu flotily manipulační techniky, optimalizace materiálových toků, návrhy Layoutů log. prostor, návrhy a validace robotických, speciálních a sekvenčních palet, inspekci regálových systémů (pravidelné roční kontroly regálů) příp. předepsané kontroly žebříků, kontrol ocelových konstrukcí ad. 

     Provádíme základní a opakovaná školení obsluh manipulačních vozíků ve smyslu platné legislativy ČSN EN ISO 3691 - 1-6; ČSN EN 1755; ČSN EN 269030 ad. Dále provádíme zaškolení na manipulační techniku dle požadavků zákazníka. Nabízíme rovněž proškolení řidicích pracovníků v oblasti tzv. Fleetmanagementu vozového parku - využití techniky, řidičů s cílem snížení provozních nákladů na manipulační techniku, přídavných zařízení, snížení nákladů na opravy a zvýšení produktivity obsluh man. techniky.

   Dále provádíme základní, rozšiřující  a opakovaná školení jeřábníků, vazačů, signalistů, kontrolu zdvihacích prostředků (lana, řetězy, popruhy), kontrolu prostředků pro uchopení břemen (roznášecí traverzy, C-háky, jeřábová ramena, svěrky, magnety ad.), zpracování / aktualizace systému bezpečné práce vše s ohledem na platnou legislativu  ČSN ISO 12480-1, ČSN 12482-1, ČSN ISO  9927-1.


    V rámci optimalizace interních materiálových toků navrhujeme - validujeme robotické, speciální a sekvenční palety. Připravujeme Layouty skladů a materiálových toků.

    Inspekce regálových systémů zahrnuje činnosti ve smyslu par. 103 zák. č. 262/2006 a ve smyslu ČSN EN 15 635. Provádíme předepsané pravidelné - periodické prohlídky regálových systémů a kontrolu žebříků. 
 
     Školení a zaučení jsou prováděna přímo u zákazníka s praktickým zaškolením na techniku zákazníka, s důrazem na zvládnutí bezpečné manipulace, zvýšení bezpečnosti provozu manipulační techniky a snížení možných rizik plynoucích z chybného nebo nedostatečného teoretického i praktického zaškolení a s tím spojených vysokých nákladů na údržbu a opravu techniky.

   Technické kontroly motorových manipulačních vozíků provádíme dle ČSN 268805, zák. č. 262/2006, zák. č. 251/2005, zák. č. 309/2006 ad. prostřednictvím předepsaných kalibrovaných měřidel a technologických postupů.

   Prohlídky ocelových konstrukcí ( podesty, samostatné svařované konstrukce ad. ) ve smyslu ČSN 73 2604 jsou prováděny dle třídy následků CC1, CC2, CC3 v předepsaných intervalech prohlídek.